ขันติคือความอดทนเป็นความเพียรอย่างยิ่ง

ขันติคือความอดทน เป็นความเพียรอย่างยิ่ง

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา อ่านว่า ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา

เพิ่มเพื่อน