ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสอง

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสอง

เอกํ หิ สจฺจํ น ทุติยมตฺถิ อ่านว่า เอกัง หิ สัดจัง นะ ทุติยะมัดถิ

เพิ่มเพื่อน