ไม่พึงวิตกกังวลถึงอนาคต

ไม่พึงวิตกกังวลถึงอนาคต

นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ อ่านว่า นับปฏิกังเข อนาคะตัง

เพิ่มเพื่อน