สังสารวัฏยาวนาน สำหรับคนพาล ผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม

สังสารวัฏยาวนาน สำหรับคนพาล ผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม

ทีโฆ พาลาน สํสาโร สทฺธมฺมํ อวิชานตํ

เพิ่มเพื่อน