ความมักโกรธ เป็นทางแห่งความเสื่อม

ความมักโกรธ เป็นทางแห่งความเสื่อม

โกธปญฺญาโณ ตํ ปราภวโต มุขํ อ่านว่า โกธปัญญาโน ตัง ปะราภะวะโต มุขัง

เพิ่มเพื่อน