คนที่ถูกสรรเสริญ เพียงอย่างเดียว ไม่มี

คนที่ถูกสรรเสริญ เพียงอย่างเดียว ไม่มี

เอกนฺตํ วา ปสํสิโต อ่านว่า เอกันตัง วา ปะสังสิโต

เพิ่มเพื่อน