คนสกปรก เห็นแต่ประโยชน์ตน

คนสกปรก เห็นแต่ประโยชน์ตน

อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา อ่านว่า อัตตัตถะปัญญา อะสุจี มนุสสา

เพิ่มเพื่อน