คนดี ดีเพราะการกระทำ

คนดี ดีเพราะการกระทำ

กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ อ่านว่า กัมมุนา โหติ พราหมะโณ

เพิ่มเพื่อน