ผู้ใดมีธรรมะ ผู้นั้นเป็นนักปราชญ์

ผู้ใดมีธรรมะ ผู้นั้นเป็นนักปราชญ์

ธมฺโม จ ส เว ธีโร อ่านว่า ธัมโม จะ สะ เว ธีโร

เพิ่มเพื่อน