ย่อมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยปัญญา

ย่อมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยปัญญา

ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ อ่านว่า ปัญญายัตถัง วิปัสสะติ

เพิ่มเพื่อน