มีศัตรู เป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล

มีศัตรู เป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล

อมิตฺโต เมธาวี พาลานุกมฺปโก อ่านว่า อะมิดโต เมธาวี พาลานุกัมปะโก

เพิ่มเพื่อน