ไม่ควรยึดถือความเห็นผิด

ไม่ควรยึดถือความเห็นผิด

มิจฺฉาทิฎฺฐึ น เสเวยฺย อ่านว่า มิดฉาทิดถิง นะ เสเวยยะ

เพิ่มเพื่อน