บัณฑิต ไม่ทำชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัว

บัณฑิต ไม่ทำชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัว

ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺติ อ่านว่า ปาปานิ กัมมานิ สะมาจะรันติ

เพิ่มเพื่อน