จิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม เป็นมงคลสูงสุด

จิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม เป็นมงคลสูงสุด

ผุฎฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ น กมฺปติ อ่านว่า ผุดถัดสะ โลกะธัมเมหิ จิดตัง นะ กัมปะติ

เพิ่มเพื่อน