ผู้ที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐที่สุด

ผู้ที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐที่สุด

ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ อ่านว่า ทันโต เสดโฐ มนุดเสสุ

เพิ่มเพื่อน