พึงรีบพากเพียรตั้งแต่วันนี้

พึงรีบพากเพียรตั้งแต่วันนี้

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ อ่านว่า อัดเชวะ กิจจะมาตับปัง

เพิ่มเพื่อน