สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นเงียบ

สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นเงียบ

ปรํ สนฺตเมว ตํ ยัง อ่านว่า ปะรัง สันตะเมวะ ตัง

เพิ่มเพื่อน