ความอดทน เป็นมงคลสูงสุด

ความอดทน เป็นมงคลสูงสุด

ขนฺตี จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า ขันตี จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน