ผู้ไม่เกียจคร้าน ย่อมประสบหนทางแห่งปัญญา

ผู้ไม่เกียจคร้าน ย่อมประสบหนทางแห่งปัญญา

ปญฺญาย มคฺคํ อลโส วินฺทติ อ่านว่า ปันยายะ มักคัง อะละโส วินทะติ

เพิ่มเพื่อน