ศีลเท่านั้น เป็นเลิศในโลกนี้

ศีลเท่านั้น เป็นเลิศในโลกนี้

สีลเมว อิธ อคฺคํ อ่านว่า สีละเมวะ อิธะ อัคคัง

เพิ่มเพื่อน