ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี

ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ อ่านว่า นัดถิ สันติปะรัง สุขัง

เพิ่มเพื่อน