ความรู้สึกตัวอยู่เสมอ มีประโยชน์ยิ่งใหญ่

ความรู้สึกตัวอยู่เสมอ มีประโยชน์ยิ่งใหญ่

สมฺปชญฺญํ อตฺถาย สํวตฺตติ อ่านว่า สัมปะชันยัง อัดถายะ สังวัดตะติ

เพิ่มเพื่อน