ประโยชน์ คือฤกษ์ดีในตัวมันเอง

ประโยชน์ คือฤกษ์ดีในตัวมันเอง

อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ อ่านว่า อัดโถ อัดถัดสะ นักขัดตัง

เพิ่มเพื่อน