ความโกรธเกิดจากความไม่อดทน

ความโกรธเกิดจาก ความไม่อดทน

วฑฺฒเต โส อกฺขนฺติโก อ่านว่า วัดทะเต โส อักขันติโก

เพิ่มเพื่อน