ไม่มีเคราะห์ร้ายใดเสมอด้วยความโกรธ

ไม่มีเคราะห์ร้ายใดเสมอด้วยความโกรธ

นตฺถิ โทสสโม คโห อ่านว่า นัดถิ โทสะสะโม คะโห

เพิ่มเพื่อน