ความดีที่ทำไว้ เป็นมิตรติดตามตัวไปเบื้องหน้า

ความดีที่ทำไว้ เป็นมิตรติดตามตัวไปเบื้องหน้า

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ อ่านว่า สะยัง กะตานิ ปุญญานิ สัมปะรายิกัง

เพิ่มเพื่อน