ความรู้จักกาล ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ความรู้จักกาล ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

กาลญฺญุตา สทา สาธุ อ่านว่า กาลัญญุตา สะทา สาธุ

เพิ่มเพื่อน