ความอดทน ย่อมตัดมูลเหตุความชั่วทั้งปวง

ความอดทน ย่อมตัดมูลเหตุความชั่วทั้งปวง

ปาปานํ ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ อ่านว่า ปาปานัง ขันติ มูลัง นิกันตะติ

เพิ่มเพื่อน