ควรมีสัจจะ ตั้งมั่นอยู่ในใจ

ควรมีสัจจะ ตั้งมั่นอยู่ในใจ

สจฺจาธิฏฺฐาโน อ่านว่า สัจจาธิฏฐาโน

เพิ่มเพื่อน