อยู่ในอำนาจของผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้น

อยู่ในอำนาจของผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้น

สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ อ่านว่า สัพพัง ปะระวะสัง ทุกขัง

เพิ่มเพื่อน