เมื่อถึงคราวทุกข์ ก็ควรมีสติ

เมื่อถึงคราวทุกข์ ก็ควรมีสติ

นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ อ่านว่า นิจจัง ปัชชะลิเต สะติ

เพิ่มเพื่อน