กรรม เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ ในสัมปรายภพ

กรรม เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ ในสัมปรายภพ

กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ อ่านว่า กัมมัง ตัดสะ ปะรายะนัง

เพิ่มเพื่อน