เมื่อไม่มีปัญญา ความวิบัติก็เกิดขึ้นได้

เมื่อไม่มีปัญญา ความวิบัติก็เกิดขึ้นได้

สํหิรปญฺญสฺส วิวโร ชายเต อ่านว่า สังหิระปัญญัสสะ วิวะโร ชายะเต

เพิ่มเพื่อน