ศีล เป็นทรัพย์อันประเสริฐ

ศีล เป็นทรัพย์อันประเสริฐ

สีลธนํ โหติ อ่านว่า สีละทะนัง โห-ติ

เพิ่มเพื่อน