แม้เป็นใหญ่ ก็ควรถ่อมตน

แม้เป็นใหญ่ ก็ควรถ่อมตน

มหตฺตปตฺโตปิ นิวาตวุตฺติ อ่านว่า มหัตตะปัตโตปิ นิวาตะวุตติ

เพิ่มเพื่อน