เจตนาเสียสละ แม้น้อย ก็เอาชนะกิเลสมากได้

เจตนาเสียสละ แม้น้อย ก็เอาชนะกิเลสมากได้

อปฺปาปิ สนฺตา พหุเก ชินฺนติ อ่านว่า อัปปาปิ สันตา พะหุเก ชินนะติ

เพิ่มเพื่อน