กรรม เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ ในภพหน้า

กรรม เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ ในภพหน้า

กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ อ่านว่า กัมมัง ตัดสะ ปะรายะนัง

เพิ่มเพื่อน