ต่างคนก็ต่างความคิด ให้คิดเหมือนกันหมดไม่ได้

ต่างคนก็ต่างความคิด ให้คิดเหมือนกันหมดไม่ได้

นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสสิ เต อ่านว่า นานาทิดฐิเก นานะยิดสะสิ เต

เพิ่มเพื่อน