ผู้ไม่ประมาท ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์

ผู้ไม่ประมาท ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์

อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต อ่านว่า อัปปะมัตโต หิ ฌายันโต

เพิ่มเพื่อน