สัตบุรุษ ย่อมมีการปรึกษาหารือกัน

สัตบุรุษ ย่อมมีการปรึกษาหารือกัน

สตํ เว โหติ มนฺตนา อ่านว่า สะตัง เว โหติ มันตะนา

“อยู่ด้วยกัน อย่าเอาทิฏฐิมานะมาอวดกัน” (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
“อยู่ด้วยกัน อย่าเอาทิฏฐิมานะมาอวดกัน”

” .. การปรึกษาหารือกัน “อย่าเอาทิฏฐิมานะไปพูดกัน” หวังความสงบเยือกเย็น หวังความดีความงาม ตั้งจิตเมตตาปรารถนาหวังดีแล้วจึงเข้าหากัน จึงค่อยพูดกันได้ ผู้น้อยผู้ใหญ่ก็พูดกันได้ “อย่าเป็นการเอาฐานะข่มขี่และเหยียดหยามกัน” ผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยก็อย่าเป็นการเหยียดหยามดูถูก

“คนต้องมีทิฏฐิด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ” เรามาปฏิบัติมาละทิฏฐิ แต่ว่ามันไม่ละหรอก ทิฏฐิมันก็มีอยู่ทุกคน ๆ นั่นแหละ ล้วนแต่มากมาย “การเอาทิฏฐิใส่กันแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุด” มันต้องละด้วยกัน

“ครั้นหากเรามีทิฏฐิแข็งกระด้าง คนอื่นเขาก็แข็งกระด้างเท่ากัน” แข็งต่อแข็งใส่กันก็แตกหักน่ะซี “ครั้นยอมลดยอมละทิฏฐิมานะคนหนึ่งเสีย ยอมด้านหนึ่งเสีย อีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะลดละลงไปได้”

จึงว่า “ศาสนานี้สอนเพื่อความปรองดองสามัคคีเป็นพื้น” เรามาอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้า แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ใช้ไม่ได้ ท่านสอน “ให้มีความอดความทน อยู่ด้วยกันแล้ว จงหาความดีต่อกัน ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ” การมุ่งหน้าเข้าหากันได้ เป็นการดีมาก .. ”

“การละทิฏฐิมานะ”
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=22701

เพิ่มเพื่อน