อย่าถามถึงชาติกำเนิด จงถามถึงความประพฤติ

อย่าถามถึงชาติกำเนิด จงถามถึงความประพฤติ

มา ชาตึ ปุจฺฉ จรณญฺจ อ่านว่า มา ชาติง ปุจฉะ จะระณัญจะ

“คนเราจะดีเพราะความประพฤติ”

” .. “คนเราจะดีเพราะความประพฤติ” ไม่ได้ดีเพราะรูปร่างกลางตัวเฉย ๆ ว่ามีเงินมีทองว่าดีไม่ดี “มันดีอยู่กับตัวเอง ถ้าตัวเองไม่ดีแล้วมีเท่าไรก็ฉิบหายหมด” ถ้าเจ้าของดีแล้วมีน้อยก็มีมาก ไม่ดีก็ดีขึ้นไปโดยลำดับ ให้พากันจำเอา

บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ให้ดัดแปลงตัวเอง “ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าของ เจ้าของพาดีก็ดี เจ้าของพาเลวก็เลว” สิ่งเหล่านั้นเลยกลายมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อเจ้าของเพราะความเลวของตัวเองนั่นแหละ “ถ้าเจ้าของดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดี” ให้จำเอา .. ”

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เพิ่มเพื่อน