ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา

ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา

นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส อ่านว่า นัตถิ ชานัง อะปัญญัสสะ

คติธรรม : บำเพ็ญปัญญาบารมี

“ปัญญาอันล้ำเลิศนั้นย่อมทำคุณให้แก่บุคคล ยิ่งกว่ามีทรัพย์นับแสน แม้มิมีปัญญาดั่งปราชญ์ แต่ถ้าเป็นผู้รู้จักคิดให้รอบคอบก่อน ก็ย่อมเป็นผู้มีปัญญาและประพฤติชอบแล้ว”

เพิ่มเพื่อน