ความคงแก่เรียน เป็นทรัพย์อันประเสริฐ

ความคงแก่เรียน เป็นทรัพย์อันประเสริฐ

สุตธนญฺจ โหติ อ่านว่า สุตะทะนันจะ โหติ

พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก, ความเป็นผู้ได้เรียนรู้มาก หรือคงแก่เรียน มีองค์ ๕ คือ ๑. พหุสฺสุตา ได้ยินได้ฟังมาก ๒. ธตา ทรงจำไว้ได้ ๓. วจสา ปริจิตา คล่องปาก ๔. มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ ๕. ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา ขบได้ด้วยทฤษฎี ดู พหูสูต

เพิ่มเพื่อน