บัณฑิต แม้มีทุกข์ก็ไม่ละทิ้งธรรม

บัณฑิต แม้มีทุกข์ก็ไม่ละทิ้งธรรม

ทุกฺโขปิ ปณฺฑิโต น ชหาติ อ่านว่า ทุกโขปิ ปัณฑิโต นะ ชะหาติ

คติธรรม : บำเพ็ญวิริยบารมี
“เกิดเป็นคนควรมีความพากเพียรให้ถึงที่สุด เพื่อให้ถึงแก่สิ่งที่มุ่งหวัง เพียรสุดกำลังจนชีวิตหาไม่ก็จงเพียร แล้วความสำเร็จจะมาเยือน

เพิ่มเพื่อน