ควรพอใจในการทำความดีนั้น เพราะการสะสมความดีนำสุขมาให้

ควรพอใจในการทำความดีนั้น เพราะการสะสมความดีนำสุขมาให้

ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย อ่านว่า ตัมหิ ฉันทัง กะยิราถะ สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย

เพิ่มเพื่อน