ทุกการกระทำ ย่อมมีผล

ทุกการกระทำ ย่อมมีผล

สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ อ่านว่า สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัตติ

เพิ่มเพื่อน