อยู่อย่างไม่ชอบธรรม จะมีค่าอะไร

อยู่อย่างไม่ชอบธรรม จะมีค่าอะไร

ยญฺเจ ชีเว อธมฺมิกํ อ่านว่า ยัญเจ ชีเว อะธัมมิกัง

เพิ่มเพื่อน