ปัญญา พึงรู้ได้ด้วยการสนทนา

ปัญญา พึงรู้ได้ด้วยการสนทนา

สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา อ่านว่า สากัจฉายะ ปัญญา เวทิตัพพา

เพิ่มเพื่อน