แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา อ่านว่า นัตถิ ปัญญาสมา อาภา

เพิ่มเพื่อน