ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วย ทุกข์คือเบญจขันธ์

ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยทุกข์คือเบญจขันธ์

นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา อ่านว่า นัดถิ ขันทะสะมา ทุกขา

เพิ่มเพื่อน